• +36 42 872 642
 • +36 30 638-01-84
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Hétfő - péntekig 9.00 – 12.00

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.

Telefon: 42/872-642

Telefax: -

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.nyvkk.hu

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti felépítés megtekintéséhez kattintson ide.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A szerv vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek elérhetősége:

Ügyvezető: Kőhegyi Edit Zsuzsanna / Tel: 42/872-642, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Ügyfélkapcsolati vezető: Takács Eszter / Tel: 42/872-642, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás: munkanapokon 9-12 óráig

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. esetében nem releváns

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 100 %-ban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. nem alapított közalapítványt és nem áll  irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt, illetve alárendeltségében nem működik közalapítvány. 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

 A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. nem alapított költségvetési szervet.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. nem alapított lapot.

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:

Nyíregyházi Ügyészség
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.
Telefonszám: (42) 502-500

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft., alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye

 1. évi C. törvény a számvitelről
 2. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 3. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól
 4. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 5. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 6. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 7. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 8. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 9. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 10. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről
 11. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)
 12. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Sztv.)
 13. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról továbbá a kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,

437/2015. (XII.28.) korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet és a 259/2015. (IX.10.) korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet

39/2010. (II.26) kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről   

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 219/2021. (XII.15.) számú határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási szerződése,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának vonatkozó rendeletei,

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. vonatkozó alapdokumentumai, szabályzatai.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

 

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 

 A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns

 1. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

  A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns

 

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.  által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

 • Képzés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés
 • Felnőttképzés keretében a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy egyéb szakmaspecifikus ismeretek elsajátítását célzó képzés; kompetencia kialakítására, fejlesztésére, képességfejlesztésre irányuló képzés; a digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére irányuló képzés; akkreditált pedagógus-továbbképzés szervezése.
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások;
 • Kulturális tevékenység;
 • Tudományos tevékenység, kutatás
 • MTMI Élményközpont üzemeltetése
 1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. adatbázisainak leíró jegyzékét itt tekintheti meg.

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. nem rendelkezik ilyen kiadvánnyal. 

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. nem rendelkezik sem hirdetménnyel, sem közleménnyel

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem intézéséért felelős munkavállaló:

Takács Eszter

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

             4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.

             e-mail.-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

telefonszám: +36 42 872 642

 

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat megtekintéséhez kattintson ide.

 

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

http://kozadat.hu/kereso/

 

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.  esetén nem értelmezhető kitétel

 

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

        A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

        A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. Különös és egyedi közzétételi lista

 

 1. évi CXXII. törvény 2 § szerint III. pont alatt szereplő információk

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

  A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 1. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

        A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

              A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns  

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Beszámolók

 

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

2016 évi adatok

2017 évi adatok

2018 évi adatok

2019 évi adatok

2020 évi adatok

2021 évi adatok

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns  

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem értelmezhető 

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns 

 1. Közbeszerzési információk

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. tekintetében nem releváns